Tasavvufta Aşkın Miracı

Aşk rahmani bir tabibtir. Bedenlerdeki kesafeti temizlemiş ve beşeri alemden semaların kalbine yol açmıştır. Allah aşkı kulu mirac ettirir. Aşk rahmani bir tabibtir. Bedenlerdeki kesafeti temizlemiş ve beşeri alemden semaların kalbine yol açmıştır. Allah aşkı kulu mirac ettirir. Aşk sebebi ile topraktan yaratılan insan Allah’ın halifesi makamına ulaşır. Gönülleri pak … devam oku

Seyr-i Dil

Tasavvufta manevî yolculuğu anlatan yepyeni eseri ”Seyr-i Dil” de sizlerle! Hakk Teâlânın nuruna gark olan gönülden gayrısına gönül ismi verilmez. Gönül yüce Allah’ın tecelligahıdır ve gönlün konağı olan insan âlemin gözüdür. Göz ise Hakk’ı gören ve gayp âlemini müşahade edendir. “Ruhuna yönel ve faziletlerini kemâle erdir. Zira sen cisminle değil … devam oku

Hikem-i Aşk

Enz-i mahfinin kapıları açılınca yüce Allah isim ve sıfatları ile bu âlemde zâhir olmuştur. Herkes kendi kabiliyetine uygun bir mazhara aşık olup ona meyil ve muhabbet kılmış ve mübtela olup sevdalanmıştır. Tasavvufî aşkın hikmetlerini anlatan yepyeni ve eşsiz eseri ”Hikem-i Aşk” sizlerle.

Tasavvuf Tarikatlar ve Silsileleri 1-2-3-4

Bu eser, yüzyıllar boyunca İslam toplumlarında büyük etkiler uyandıran ve İslamiyet’in deruni boyutunu teşkil eden tasavvuf düşüncesini ve bu düşüncenin somut bir izdüşümü olan tarikat kavramını ele almaktadır. Tarih boyunca teşekkül eden tüm tarikatlar incelenmekte, bunların kurucuları ve silsileleri verilmektedir. Konusu, inceleme metodu ve kapsamı bakımından farklılık arzeden bu eser, … devam oku

Kadiri Tarikatı’nın Muhammediye Kolu

Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu’da Kadirilik ve Kadiri Tarikatının Muhammediye Kolu. Kadiriliği Anadolu’ya getiren Seyyid Muhammed El-Kadiri ve nesline ait arşiv vesikalarını ve Kadiriliğin Anadolu’ya etkisini konu edinmektedir.

İrşad Yolu

Alemlerin rabbi, esirgeyen, bağışlayan, din gününün sahibi olan Allah (c.c.)’a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Nebilerin sonuncusu,insanların efendisi, karanlıklar içinde parlayan nur olan Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendiimize, aline, ashabına, ehline, zevcelerine ve ona ihsan ile tabi olan herkese salat-u selam olsun. Eğer Rabbimiz bizi doğru yola eriştirmeseydi asla hidayete ulaşamazdık. O … devam oku

Kadiri Tarikatı’nda Usul ve Adab

Bu eser, insanoğlunu hiç olmadığı kadar etkisi altına alan rekabet ve bunun etkisi ile içine düşülen hırs, öfke, tatminsizlik, üzüntü, keder ve boşluğun Allah’ın rahmeti ve sevgisi ile nasıl aşılacağını ortaya oyan mutasavvıfların ilkelerini sade ve anlaşılılr bir dil ile sunmaktadır.  Kadiriyye Tarikatı,tasavvufun İslam toplumlarında müesseseleşerek ortaya çıkışı demek olan tarikatların … devam oku

DEVRAN VE HALAKA ZİKRİMİZ

Zikir, sözlükte anmak, hatırlamak manalarına gelir. Zikir, tasavvuf literatüründe söz, fiil ve genelde düşünce düzleminde her an ve her yerde Allah’ın murakabesinin hatırlanması anlamında kullanılır. Kadiri tarikatı’nda zikir aşikare olarak icra edilir. Kadiri tarikatı’nın müntesipleri ferdi olarak kendilerinin duyacakları kadar seslerini yükseltirler, üç müntesip bir araya gelirse zikir, halaka zikri … devam oku

TESLİMİYETİN EHEMMİYETİ

Dervişliğin ve tasavvufun yolu şeyhine teslim olmaktır. Bir müridin teslimiyeti şu şekildedir;İbrahim (as) İsmail (as)’a şöyle dedi;“Oğlum Allah-u zü’l-Celâl bana seni kendisine kurban etmemi vahiy etti. Ben emr-i ilâhiyeyi yerine getireceğim ve seni kurban edeceğim. ”İsmail (as);“Babacığım Allah-u zü’l-Celâl’in emrine ben itiraz edemem ona inkıyat edeceğim. Yalnız beni keserken senin … devam oku

Rabıta

Nur-u Muhammediye’den Hakk dostlarınına sirâyet eden nurun mürşidin kalbine dolması, oradan da müritlerin gönlüne akmasıdır. Tarikat-ı âliye’de irşad ehlinin kalbine gelen nurdan müridinin kalbine nur geçer, müridin kalbine geçen bu nur dolayısı ile ona ilham kapısı, mübeşşerât kapısı ve feraset kapısı açılır. Bu nur kapılarını açmak için öncelikle mürit şeyhinin … devam oku