Çeşitli Dualar

1. Zikir Akabinde Yapılan Dua 

Elhamdülillâhi Rabbî’l-âlemîn, ve’l-âkibetü li’lmüttekîn, ve’s-Salâtü ve’s-Selâmu alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn (âmin). Yâ Rabbe’l-âlemîn, su meclis-i manevî’de okunan Kur’ânı ve getirilen tekbir, tevhid ve salavât-ı şerîfeleri, söylenen zikirleri, can-ı gönülden dilenen istiğfarları dergâh-ı izzetinde makbul eyle. Bu dualar ve zikirler hürmetine meclisimizi mübarek kıl ve bizleri af ve mağfiret eyle (amin).

Yâ Rabbi, okumuş olduğumuz kuran ve zikirlerden hasıl olan sevâbı öncelikle sebeb-i mevcûdât olan efendimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi vesellemin aziz ve pak ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle. Bizleri peygamberimizin şefaatine nail eyle (amin). Bu meclisten hâsıl olan sevabı bütün peygamberlerin, enbiya, evliya, müminûn ve mü’minâtın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle (amin). Peygamberimizin ehline, ashabına ve ona ihsan ile bağlı tüm kullarının ruhlarına hediye eyledik. Vâsıl eyle (amin). 

Yâ Rabbe’l-âlemîn, buradan hasıl olan sevabı hâsseten pirimiz Abdülkadir Geylânî hazretleri basta olmak üzere bütün evlîyây-ı kirâmın ervâhına hediye eyledik, vâsıl eyle. Bizleri onların himmetlerine nâil eyle (âmin). 

Yâ Rabbi buradan hâsıl olan sevabı bütün ehli iman ile birlikte ebâ ve ecdâdımızdan, akraba ve talukatımızdan ahirete irtihal edenlerin de ruhlarına hediye eyledik, makbul eyle. Bu dualar ve zikirler hürmetine onların kabirlerini iman ile tenvir eyle (âmin). 

Yâ Rabbi, bu manevî rıza sofrasından, bu tarîkata emeği geçen ve senin rızan için bu zikir halkasına katılan bütün ihvan kardeşlerimizin ve onların geçmişlerinin de ruhlarını payidar eyle. Bizlere rahmetin, lütfun, mağfiretin ve inayetin ile tecelli eyle. Burada toplandığımız gibi yevm-i kıyâmette de peygamberimizin livâulhamd isimli mübarek sancağı altında memnun ve mesut kullar olarak toplanmayı bizlere nasip ve mukadder eyle (amin). 

Yâ Rabbe’l-âlemîn dualarımızı makbul, günahlarımızı mağfur, ayıplarımız mestur eyle. Günahlarımızı sevaba, belaları hayra tebdil eyle. hsanınla cennetini lutfeyle. nâyetin ile cemâlini bahşeyle, hasılı gören gözlerimiz kapanmadan, söyleyen dillerimiz tutulmadan, ecel gelip bağrımıza çökmeden, sermayemiz olan ömür bitmeden bizlere güzel ahlak ve kâmil bir iman nasip eyle. Yâ Rabbi, nâyetine sığındık kapına geldik. Kulluk yapamadık affına geldik, bizleri cehennem ateşinden koru (amin).

Dertli kullarına devalar, hasta kullarına şifalar,borçlu olanlara edalar ihsan eyle (amin).

Yâ Rabbi, bizleri hak yolunda daim eyle. Ömürlerimize bereket, vücutlarımıza sıhhat, rızıklarımıza bolluk, ibadetlerimize huşu ver. Bizleri ve evlatlarımızı ve ondan sonra gelecek neslimizi dinine hizmetkâr eyle. Hidayetin ile bizlerin imanlarını muhafaza eyle. Amin, amin, amin, ve selâmun ale’l-mürselîn ve’lhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn (el-Fâtiha).

2. Zikir Akabinde Yapılan Bir başka Dua (Abdülkadir Geylânî’nin Duası, Tarikatın Virdi)

Allah`ım, salat ve selamların en üstününü, bereketlerin en bolunu, tazim ve ihtiramların en yücesini beşeriyetin en şereflisi, ve iman hakikatlerinin kaynağı olan efendimiz Muhammed (s.a.v.)’in ve âl-u ashabının üzerine daim ve ebedi kıl. 

Peygamberimiz (s.a.v.) efendimiz, ihsan tecellilerinin mekanı, ruhani sırların konağı, peygamberlik gerdanlığının birleştiricisi, resuller ordusunun öncüsü ve tüm yaratılanların en üstünüdür. O, en yüce izzet taşıyıcısı ve üstünlük dizginlerinin sahibidir. 

Hazret-i Muhammed (s.a.v.), ezeliyet sırlarının şahidi ve öncekilere ait tüm nurları üzerinde tasıyandır. Allah (c.c.) lisanının tercümanı, ilim, hilim ve hikmetin kaynağı, külli ve cüzi vücudun mazharı, ulvi ve sufli varlık alemlerinin göz bebeği, dünya ve ahiret cesedinin ruhu O’dur. 

Hazret-i Muhammed (s.a.v.) dünya ve ahiret hayatının kaynagı, en üstün kulluk vazifelerinde bulunan, seçilmişlik makamlarının ahlakı ile ahlaklı olan, her türlü vasfın üzerinde bir şerefe sahip olandır. O çok cömert bir dost, büyük ve yüce bir sevgilidir. 

Yâ Rabbi, tüm bu vasıfların sahibi Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e, onun ehline, ashabına ve O’na ihsan ile tabi olan herkese, yarattıklarının adedince, arşın süslerince, zatının genişliği ve rızanın büyüklüğünce, kelimelerinin sayısı ve uzunluğunca sonsuz salât-u selam eyle. Seni ananların her anısında ve kullarının senin zikrinden gafil oldukları her anda, kıyamete değin çokça ve tam bir sekilde peygamberimiz (s.a.v.) efendimize salât-u selam kıl. 

Allah’ım senin sonsuz ve taşkın rahmet deryandan bir bölüm, senin yakınlık nurundan bir parça, dostluk ve kerem denizinden bir katre de bizlere ihsan et. Her işin ve her şeylerin anahtarları şüphesiz senin elindedir. Katından bize bir rahmet, ilim ve yakınlık ver. „Allah“ ism-i celilin hürmetine bunları niyaz ediyoruz. Bizi rızana ermekle nimetlendir. 

Allah’ım, rahmetinle bizleri idrak sahibi kıl. Tüm beşeriyetin sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını gideren sadece sensin. Bizlerin de sıkıntılarını gider. Bizleri üzüntü, gam ve kederden kurtar. 

Ey cömertlerin ve kerem sahiplerinin en yücesi, kendine inananları selamete çıkaran Allah’ım, lütfun, cömertliğin ve keremin ile dualarımız kabul eyle. 

„Ey Habibim, eğer yüz çevirirler ise deki; „Bana Allah (c.c.) yeter, O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim. O en yüce arsın rabbidir.“ (Tevbe Suresi, Ayet 129) 

„Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hamd Alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.“ (Saffat Suresi, Ayet 180-2) (âmin) 

3. Zikir Akabinde Yapılan Bir Baska Dua 

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlimîr, ve’s-salâtü ve’sselâmu alâ Muhammediv-ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. 

İlâhi, senin rızanı umarak huzuruna geldik, elimizi açtık, boynumuzu büktük, seni Rahim ve Gafur biliyoruz. Rahmân ve Gufrân ismi şerifinde tecelli eyle ya Rabbi. Elimizi boş döndürme. Okuduğumuz Kur’an-ı Azîmuşânı, söyledigimiz zikirleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Buradan hasıl olan sevabı yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in, evlâdının, zevcelerinin, torunlarının, ashabının ve bütün ehlibeytinin ayrıca bütün peygamberlerin, pirimiz Abdulkadir Geylânî Hz.lerinin tarîkata emeği geçenlerin, müctehid imamların, alimlerin, abidlerin ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Burada bulunanların geçmişlerinin ve bütün inananların,ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Mürşidimiz Seyyid Muhammed Efendi hazretlerinin ruhaniyetlerine ve bütün ihvanların ruhaniyetlerine, bize gönül veren ve bizi manevi kardeşliğe kabul edenlerin ruhaniyetlerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ım, sen tek affedicisin, affetmesini seversin, bizleri affeyle, çoluk çocuğumuz ile huzurlu ve sıhhatli ibadetler nasip eyle. Ebeveynlerimizin, evlatlarımızın ve eyâlimizin kalbine islam nuru Kur’an ver. Ya Erhamerrâhimîn; Kur’an ve sünnete uygun yasarmayı nasib et, ve bütün islam beldelerini din düsmanlarına karşı koru. Kâfir kavimlere karşı bize yardım et. Bizlere tevhid sancağı altında toplamayı nasip eyle… 

Allah’ım beni de, dua isteyenleri de kendinden başkasına muhtaç etme, bizi kendi sözlerimiz ve amellerimizle imtihan etme, onlar sebebiyle cezalandırma,bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et… 

Ya Erhamerrâhimîn, biz seni dilediğimiz gibi bir Mabud bulduk, sen de bizi dilediğin gibi kul eyle. Peygamberine ümmet eyle. Onun sancagı altında toplanmayı nasip eyle. Ey Allah’ım, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Senden neler istemiş ise biz de onları talep ediyoruz lütf eyle kerem eyle ihsan eyle… Peygamberimiz nelerin şerrinden sana sığınmış ise, bizde onların şerrinden Sana sığınıyoruz, hıfz eyle, muhafaza eyle, emânına al hidayet eyle, dualarımzı kabul eyle. 

Kur’ân-ı Azîmusânın hürmetine Peygamberimiz (s.a.v.) hürmetine, sana dost olanlar hürmetine, Seni dost bilenler hürmetine, Ehl-i Beyt, Ashab-ı krâm hürmetine ya Rabbi… (âmin).

4. Zikir Akabinde Yapılan Bir Baska Dua 

Yâ Rabbi, Yâ Rabbi, Yâ Rabbi, Yâ Rabbi, Yâ Rabbi, Yâ Rabbi, Yâ Rabbi, bu yapılan virdin sevabını evvelen Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin mübarek ve pak ruhuna, enbiya ve evliyaların ruhlarına, tarîkat-ı âliye’den geçenlerin ruhlarına, pir Abdülkadir Geylânî ve Seyyid Muhammed Efendi hazretlerinin ruh-u tayyibelerine ve tüm ehl-i iman ile birlikte geçmişlerimizin de ruhlarına hediye eyledik sen kabul eyle. Ehl-i imanı ve bizleri dünyada sıhhat ve huzur, ahirette de cennetin ve cemalin ile sereflendir (âmin).

5. Seyyidu’l-Istiğfâr Duâsı 

Allah’ım sensin benim Rabbim, senden başka gerçek ilah yok. Beni yarattın. Ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözüm ve senin va’din üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. ste verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahımla huzurundayım. Beni bağışla, senden başka günahları bağışlayacak kimse yoktur. 

Resûlullah sözüne şöyle devam etti: “Her kim bu duayı faziletine inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevab ve faziletine inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.”(1) 

6. Sıkıntı halinde okunması gereken zikir ve dualar 

Sıkıntıya düçâr olan bir kardeşimiz günde 700 defa “Estağfirullah el-Azîm” diyerek istiğfar zikrine devam ederse bi-iznillâh sıkıntılarından halas olur. Ve şu zikirlere de devam eder;

Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.”(2)

Allahım, senden başka hakkıyla ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur. Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.(3) 

7. Hastalara okunması gereken zikir ve dualar 

3 defa Fatiha suresi okunur ve bir suya üflenerek hasta olan zâta içirilir ve 7 defa su dua okunur;Yüce Arş’ın Rabbi, Yüce Allah’tan sana şifâ vermesini dilerim.(4) 

8. Himmet için yapılması gereken dua 

ihlas ile şeyhe teslim olunmalı ve daima şu dua da bulunulmalıdır;

Allahım bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver, bizi cehennem azabından koru!”(5) 

9. Hacet için yapılması gereken dua ve zikirler 

Bu duaya günde 91 defa devam edilmelidir;

“Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.”

10. Nazardan ve kötülüklerden korunmak için okunması gereken zikir ve dualar 

Kötülüklerden ve nazardan korunmak isteyen muavvizeteyn yani Nas ve Felak surelerini okur. Sabah kalkarken ve akşam yatarken 20 defa Besmele-i Şerîfe getirir. 

11. Tevbe ve istiğfar duaları 

“Hayy ve Kayyûm olan, O’ndan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmayan Yüce Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.”(6) 

12. Bereket için okunması gereken zikir ve dualar 

Bereket içingünde yüz defa “Yâ Bâsıt” ism-i celîli okunur. 

13. Sabah kalkarken ve akşam yatarken okunması gereken dualar 

Sabah kalkarken ve akşam yatarken yedi defa Fatiha Suresi okunur. 

14. Hazret-i Yunus (a.s.)’ın Duası 

Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim. Şüphesiz zalimlerden oldum, sen merhametlilerin en merhametlisin. 

15. Hazret-i brahim (a.s.)’ın Duası 

Allah bana yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel bir veli ve ne güzel bir yardımcıdır. Senden bağışlanmamı dilerim şüphesiz dönüş sanadır. 

16. Hazret-i Eyüp (a.s.)’ın Duası 

Yâ Rabbi, beni dert kapladı, sen merhametlilerin en merhametlisisin. 

17. Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin Duası 

Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur. O en büyüktür. Peygamberimiz bu dua hakkında şöyle buyurmuştur; “Bu zikir benim için üzerine güneş doğan her şeyden daha sevgilidir. Bu zikre devam edenlerin denizköpükleri kadar çok olsa bile hepsi bağışlanır.”(7)

Allah’tan baska ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk ve saltanat ona aittir. Tüm övgüler onadır. Şüphesiz onun gücü her seye yeter. 

Peygamberimiz bu dua hakkında şöyle buyurmuştur: “Bir kimse günde yüz defa bu zikri okursa on köleyi hürriyetine kavuşturmus kadar sevap kazanır ve ona yüz iyilik sevabı yazılır ve yüz günahı bağışlanır. Bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar ve bu duayı kendisinden daha çok tekrar edenden başka hiç kimse ondan daha değerli bir amel işlemiş olamaz.”(8) 

(1) Buhari, Deavat 2.
(2) Buhâri, (7/153), Müslim, (4/2092).
(3) Tirmizî, (5/529).
(4) Tirmizî, (2/210).
(5) Buhari, Tefsir, 38; Deavat, 55; Müslim, Zikir, 23.
(6) Ebu Dâvud, (2/85); Tirmizi, (5/69).
(7) Müslim, Zikir 32.
(8) Buhârî, Bedül halk 11; Müslim, Zikir 28.

Kommentare sind geschlossen.