İrşad Yolu

irsadyoluAlemlerin rabbi, esirgeyen, bağışlayan, din gününün sahibi olan Allah (c.c.)’a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Nebilerin sonuncusu,insanların efendisi, karanlıklar içinde parlayan nur olan Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendiimize, aline, ashabına, ehline, zevcelerine ve ona ihsan ile tabi olan herkese salat-u selam olsun. Eğer Rabbimiz bizi doğru yola eriştirmeseydi asla hidayete ulaşamazdık. O katından bir rahmet olarak Kur’an ı indirdi ve onu açıklamak üzere yaratılmışların en şereflisini vazifelendirdi ve böylece hakikatler gün yüzüne çıktı, marifet nurları pınarlar gibi fışkırdı. Allah (c.c.)’a görünen ve görünmeyen tüm bu nimetleri için minnet ve şükran duyguları içerisindeyiz.

İmanın hakikati Allah (c.c.)’a olan sevgidir. ”Kişi bilmediğinin düşmanıdır.” Hadis-i şerifi gereği Allah (c.c.)’a olan sevgi belli bir marifeti gerekli kılar. Bu bakımdan kişinin hangi vasıtalar ile yaratıcısını tanıyacağı ve kendini tanımlarken ne gibi kıstaslara başvuracağını sistemli bir şekilde ortaya koyan tasavvuf düşüncesini kitabımıza konu olarak seçtik. Tasavvufu nazari ve ameli yönüyle incelemeye çalıştık, bu maksat ile kitabımızı iki bölüme taksim ettik. Birinci bölümde tasavvuf ve onun nazari yapısı üzerine, ikinci bölümde ise özelde tasavvuf erbabının genelde ise tüm inananların sahip olması gereken ameli konular üzerine çeşitli zamanlarda yapmış olduğumuz sohbet ve vaazları yazı diline aktararak hak yolunun erlerinin istifadesine sunduk.

Yazının büyük bölümünde sözlü anlatım havasını koruyarak kitabın açık,anlaşılabilir ve daha kolay okunabilir olmasını temine çalıştık.Tabii ki bu konuda mükemmele ulaştığımızı söyleyemeyiz.

Her güzellik Allah (c.c.)’a eksiklik ve hatalar bize aittir. Allah (c.c.)’in tevfik ve inayetiyle…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.