Şeyh Seyyid Osman Mürteza Hocaefendi Kimdir?

Şeyh Seyyid Osman Mürteza Usta Hocaefendi 1979 yılında, Kayseri’nin İncesu ilçesinde devrimizin büyük alimi Kadiri, Nakşibendi, Mevlevi ve Ebheri tarikatlarının mürşidi Şeyh Seyyid Muhammed Ustaoğlu Efendinin evladı olarak dünyaya gelmiştir. Dedesi 1972 yılında vefat eden Merhum Kadiri ve Nakşi Şeyhi; Şeyh Seyyid Osman Usta Hocaefendidir. Seyyid Efendinin nesl-i âlileri, 1247 yılında Moğolların zulüm ve talanlarından hicret edip Anadoluya gelerek; Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından, Kayseri havalisine  iskân edilen Muhammed El-Kadiri el-Sincâri Hazretlerinin (k.s.a.) neslinden gelmekte olup; Muhammed El-Kadiri Hazretleri Anadolu’ya ilk defa Kadiri Tarikatı’nı getiren, Abdülkadir Geylani (k.s.a.) Hazretlerinin halifesidir ve nesli 800 küsür yıldır Anadolu’da aralıksız bir  şekilde tekke-zaviye ve vakfiyeler ile irşâda devam etmektedir.

Şeyh Seyyid Muhammed Efendi Baba Hazretleri (k.s.a.) manevî bir işaret üzerine 1986 yılında Kayseri’den evlatlarıyla birlikte İstanbul’a hicret etmiştir.

Evlâdı Seyyid Osman Efendi babasının yanında rahle-i tedrisâta başlamış bir yandan orta mektepleri İstanbul’da tamamlamıştır. Osman Efendi 1996 yılında Kocaeli’de üniversiteye başlamış; 28 Şubat sürecinin Müslümanlara yönelik getirdiği baskı, şiddet ve zulümden nasiplenerek; 1997 yılında Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesince „5816 nolu Kanuna Muhaleffetten ve Başörtüsü olaylarından“ tutuklanarak İzmit Kapalı Cezaevinde Medrese-i Yusûfiyye tahsîline başlamıştır. Bu süreçte çok ağır sıkıntılar ve meşakkatlerle karşılaşan Seyyid Osman Mürteza Efendi, 1998 yılında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye olmuştur.

Mütehaddit defalar İslâmi davadan hakkında soruşturmalar ve yargılanmalar yapılmıştır. Bu sırada yükseköğrenimini tamamlayan Seyyid Osman Mürteza Efendi İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmaya başlamıştır. Hakkında uzun yıllar ceza istemleri ile açılan davalar, soruşturmalar, gözaltılar neticesinde Seyyid Osman Efendi 2002 yılında Hollanda’ya hicret etmek mecburiyetinde kalmıştır. Orada bulunduğu süre zarfında  İslâmi tedrisâta devam eden Seyyid Osman Efendi dünyanın birçok beldesine seyehât ve ziyaretlerle Hazreti Pîr Gavsülazam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin (k.s.a.) manevî ve mübarek yolunu gönüllere nakşetmiştir. 2005 yılında Almanya’ya geçen Seyyid Osman Efendi 2005 yılında Almanya–Bielefeld merkezli olmak üzere „Uluslararası Kadirilik Vakfı’nı“ tesis etmiştir; Müslümanların dini ve sosyal hayatlarında onlara rehberlik yapmıştır. Uzun yıllar hakkındaki asılsız davalar ve istenilen cezalar karşısında ailesinden ve vatanından ayrı bir şekilde gurbet hayatı yaşayan Seyyid Osman Efendi, 2009 yılında Türkiye’deki hakkında açılan mahkemelerin düşmesi neticesinde ancak yurduna ve ailesinin yanına dönebilmiştir.

Daha sonraki süreçte babası Şeyh Seyyid Muhammed Efendi Baba Hazretlerinin (k.s.a.) emriyle Avrupadaki ve Balkanlardaki tekke hizmetlerini sürdüren Seyyid Osman Mürteza Efendi, 2013 yılında Şeyh Seyyid Muhammed Efendi Baba Hazretleri (k.s.a.) tarafından Hilâfet Cübbesi giydirilip, İcazetnâme tertip edilerek, büyüklerin manevî emriyle Tarikât-ı Âliyye-i Kadiriyye’de kâmil bir şeyh olarak halkın irşadı ve sofuların hizmetkarı olarak ehlullah ve evliyullah hazaratının kapısında manen vazifelendirilmiştir. Şeyh Seyyid Osman Mürteza Hocefendi İslam’da ehl-i gaflet, ehl-i bidât ve ehl-i delâlete karşı her zaman tavizsiz durmuş; Evliyaullah ve ehlullah yolunun vakârını muhafâza etmiş ve bu uğurda çok meşakkatler, sıkıntılar çekmesine rağmen hiçbir taviz vermeyen Evlâd-ı Resûl’ün günümüzdeki en nadide nergisidir.

Ehl-i gaflet ve ehl-i bidâtın bühtânları, ahmak ve akılsız insanların tâhkirleri, kınayıcıların kınaması Şeyh Seyyid Osman Mürteza Hocaefendiyi yolundan döndürmemiş; Hakkı Hakk, Bâtılı Batıl olarak mevzîlerine yerleştirme sây-ü gayretini teşvik ve tâhkîm etmiştir. Şeyh Seyyid Osman Mürteza Hocaefendi başta memleketimizde olmak üzere Avrupa’da, Balkanlar’da, dünyanın birçok beldesinde ehlullah hazerâtının hadîmliğini yaparak; Tarikat-ı Âlîyyenin neşvünemâsına hizmet etmektedir. Rabbim bizlere Hâbibînin, O’nun ashâbının ve O’nun Ehl-i Beytinin yolundan ayırmasın. Mevlâm bizleri Ehl-i Beytin en nadide çiçeği Şeyh Seyyid Osman Mürteza Hocaefendimizin hizmetinden ve himmetinden ayırmasın. (Amin)

Kommentare sind geschlossen.